Wersje językowe

Kup w przeciągu:

13

[]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj.

Paczki wysyłamy w pierwszy dzień roboczy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro lub w następny dzień roboczy

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty 24/7) już od 299,00 zł.
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.bestfriends.pl


1. Zakres zastosowania Warunków Ogólnych przez BEST FRIENDS S.C. Michał Osiński, Radosław Kowalik Spółka Cywilna z siedzibą ul. Marianki 121G, 41-300 Dąbrowa Górnicza; Nip 6292506369; Regon 524092137 .

2.Warunki Ogólne znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych drogą telefoniczną lub elektroniczną na stronie sklepu internetowego BEST FRIENDS S.C., pod adresem www.bestfriends.pl, w wersji obowiązującej w dacie złożenia zamówienia.

3. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie www.bestfriends.pl

4. Regulamin sklepu www.bestfriends.pl dostępny jest na stronie internetowej Sklepu, udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest udostępniany w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

 


Definicje

1. Sprzedawca - BEST FRIENDS S.C. Michał Osiński, Radosław Kowalik Spółka Cywilna, ul. Marianki 121G H, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Nip 6292506369, Regon 524092137 

2. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Klient - Usługobiorca : osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.

4. Dowód zakupu – faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem formy płatności

5. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta zamówienia w sklepie i jego przyjęcia przez sprzedawcę

6. Towar – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

7. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie zgodnie z numerem produktu.

8. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie

9. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

10. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem formy płatności.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Dostawy - Cennik dostaw – znajdujące się na stronie Bestfriends.pl w zakładce cennik dostaw-zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości zwanych newsletter, zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub akcjach promocyjnych i wyprzedażowych w Sklepie.

15. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

16. Sklep www.bestfriends.pl nie umożliwia korzystania ze Sklepu z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo.

 

 

Opinie Klientów

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu www.bestfriends.pl opinii, komentarzy Klienta, dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

 

Zamówienia i ich realizacja


1. Wszystkie ceny towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena towaru podana w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. W sklepie www.bestfriends.pl obowiązuje następujące formy płatności:

- Przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru. Po złożeniu zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu www.bestfriends.pl - znajdujący się w MBank o numerze 52 1140 2004 0000 3102 8328 7102.

- Zapłata za pośrednictwem szybkiego przelewu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Przepewy24.pl Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic; Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta

- Zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu zamówienia.

- Klient składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrana forma zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu.

- Jeżeli w terminie 3 dni Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

 

Wysyłka


1. Po złożeniu zamówienia klient jest zobowiązany do wyboru rodzaju przesyłki o ile strony nie ustaliły inaczej.

2. Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub ogólnodostępnych paczkomatów InPost. Paczka powinna zostać dostarczana w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

3. Sprzedawca wskazuje, że:

- w chwili wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi.

- za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

- przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

- szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

- zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

- ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

 

 

Dodatkowe informacje dla Konsumenta


1. Na Każdy sprzedany Produkt Sklep www.bestfriends.pl wystawia dowód zakupu (paragon, faktura) i doręcza go Klientowi w formie elektronicznej lub tradycyjnej(listownie), o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

2. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

3. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

4. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

5. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 6. ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

 


Odpowiedzialność


1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

-Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

-Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;

-Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

-Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

-Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

4.Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;

7. Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

- żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

- Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

- Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

 


Własność intelektualna


1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep www.bestfriends.pl, a także zawartość strony internetowej www.bestfriends.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.bestfriends.pl bez zgody właściciela jest zabronione zgodnie z treścią art. 115

 

 

Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Klient może złożyć za pomocą drogi elektronicznej (e-mail: biuro.bestfriends@gmal.com) oraz pocztą tradycyjną (ul. Marianki 121G, 41-300 Dąbrowa Górnicza)

2. Sprzedawca zaleca podanie w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości),

- oczekiwanie,

- danych kontaktowych składającego reklamację.

3. Sklep Bestfriends.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od jej złożenia.

4. W przypadku, gdy towar został zwrócony z winy sprzedającego, na skutek uszkodzenia lub dostarczenia innego, niż to wynika z formularza zamówienia towaru – całkowity koszt przesyłki pokrywa Sprzedający.

5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupującemu przysługuje:

- wymiana na towar nowy wolny od wad,

- zwrot kosztów zakupionego towaru,

- obniżenie ceny zakupionego towaru,

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży


1. Zgodnie z prawem każdy zakupiony w sklepie www.bestfriends.pl produkt można zwrócić bez podania przyczyny.

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz danymi konta, na które powinny być przesłane pieniądze.

3. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu lub dokonania wymiany towaru, który wykazuje jakiekolwiek ślady użytkowania, przekraczające podstawowe zapoznanie.

4. Uwaga! Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki dotyczy tylko i wyłącznie umów zawieranych na odległość z osobami prywatnymi.
W przypadku odstąpienia klienta od umowy sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego.

6. Zwracany towar należy odesłać na adres: BEST FRIENDS S.C., ul. Marianki 121H, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub do Paczkomatu PEO01M w Preczowie przy (Sklep Rabat skrzyżowanie Sosnowej i Szkolnej ) podając nasz adres e-mail: biuro.bestfriends@gmail.com i nr. tel. 512097278

7. Firma nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Dokładamy wszelkich starań, aby każdy towar był szczegółowo sprawdzony przed wysyłką. Zaznaczamy jednak, iż zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. W związku z powyższym nieznaczne różnice w zakresie koloru, proporcji, szczegółów itp., nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem zakupu, prosimy o kontakt pod wskazany adres e-mailowy lub telefon.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl